‎އުމުރުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ބިނާވެފައި ހުންނަ ގޮތަކުން ހަޔާތުގެ ބައިވެރިއަކު ހޯދުމަކީ ކޮންމެކޮންމެ މީހުންނަށް އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ލަދުވެތި ކަމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރި ވެ ފާޅުގައި ކުރިމަތިލާން ނުކެރޭ ފަހަރުވެސް އާދެއެވެ. ނަމަވެސް މި ހުރިޙާ ކަމަކަށް ނިމުމެއް ގެނުވާ ހަޔާތުގެ ބާއިވެރިއަކު ހޯދުން ފަސޭހަ ކޮށްދިނީ ފޭސްބުކްގައި ހިންގަން ފެށި ކައިވެނި ޕޭޖެވެ.

‎ދިވެހި ޒުވާން ޓީމަކުން، މަޤުޞަދު އޮޅުވާލުމެއް ނެތި ހިތްވަރާއި އެކު ކުރަމުން އަންނަ މި މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާވެސް ރަނގަޅެވެ. ހުއްޓުމެއް ނެތި ޕޭޖު ހިންގަމުން އަންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފާއި ވާ އިރު، 343 ކައިވެނި ކުރެވި 181 ބައިވެރިން ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވެފައި ވާ ކަމަށް އެ ޕޭޖްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ބައިވެރިން ހޯދުމަށް ޖުމްލަ 1316 ޕޯސްޓު ޕޭޖުގައި ޖަހާފައި ވާ ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

‎ކައިވެނި ޕޭޖުން އެންމެ އަޅައިގަތީ އެ ޕޭޖުގެ އެންމެ މަތީގައި "ސަމާލުކަމަށް" މިހެން ލިޔެ ޕިން ކޮށްފައި ވާ ޕޯސްޓެކެވެ. ޕޯސްޓުގައި ވަނީ ކައިވެނި ޕޭޖުގެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ފޭކް ޕޭޖްތަކެއް އުޅޭކަން ފާހަގަކޮށް އެކަން ބައިވެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމައްޓަކައި ލިޔެފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. ބައިވެރިންގެ ރައްކާތެރި ކަމަށްޓަކައި ޕޭޖުން ކޮށްފައި ވާ އިޢުލާނެކެވެ.

‎އިތުރަށް އަޅުގަނޑުމެން ބެލިބެލުމުން ފެނިގެން ދިޔައީ ކައިވެނި އެމްވީ ގެ ނަމުގައި ހަދާފައި ވާ ޕޭޖެކެވެ. ޕޭޖު ހަދާފައި ވަނީ މިއަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ބައެއް ބައިވެރިން" ފޭކް ޕޭޖެއް" މިހެން ލިޔެ މި ޕޭޖްގެ ޕޯސްޓުތަކަށް ކޮމެންޓު ކޮށްފައި ހުންނަތަން ފެނެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 19 ފެބްރުއަރީން ފެށިގެން މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފާއިތުވި 4 މަހާއި 10 ދުވަސް ތެރޭ، ޕޭޖުގައި 3301 ޕޯސްޓު ޖަހާފައި ވާ ކަމަށް ބުނެ މިދިޔަ ހޮނި ހިރު ދުވަހު ވަނީ ޕޭޖުގައި ޕޯސްޓެއް ޖަހާފައެވެ. މިހާ ގިނަ ޕޯސްޓުތަކެއް ކުޑަ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަހާފައި ވާ ކަމަށް ޕޭޖުން ބުނެފައި ވާތީ މި ވާ ގޮތެއް އިތުރަށް ބަލާލައި ހިތް ވީއެވެ.

‎ހަތަރު މަހާއި ދިހަ ދުވަހަކީ ގާތް ގަޑަކަށް 130 ދުވަހެވެ. 130 ދުވަހުގެ ތެރޭ 3301 ޕޯސްޓު އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނީ ދުވާލަކު މަދުވެގެން 25 ޕޯސްޓު އަޕްލޯޑު ކުރެވިގެން ނެވެ. ޕޭޖުގެ ޕޮޓޯ އަލްބަމް އަށް ޒިޔާރަތް ކޮށް ގުނާލި އިރު ޕޭޖުގައި ޖަހާފައި ވަނީ ޖުމްލަ 155 ޕޯސްޓެވެ. ޕޯސްޓުގައި ޖަހާ ޕޯސްޓް ނަންބަރު ޖަހާމުން ދަނީ ތަރުތީބުން ނޫން ކަންވެސް ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޕޯސްޓު ނަންބަރު ގެ އަދަދު މަތި ކުރުމަށް ދެ އަދަދު ދޭތެރޭން ބޮޑުބައެއް އުނިކޮށްފައި ހުންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. މަޢުލޫމާތާއި އަސްލާ ދިމާ ނުވާތީ ކައިވެނި އެމްވީ އަކީ ހަގީގަތާއި ދުރު އިތުބާރު ކުރަން އުނދަގޫ ޕޭޖެއް ކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.

‎ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ރަނގަޅައި ނުބައި އޮވެއެވެ. ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކަމެއް ކުރަން ގިނަފަހަރަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވަނީ ވެސް މިފަދަ ސަބަބުތަކާއި ހެދިއެވެ. ކޮންމެ ކަމަކުން ވެސް ނާޖާއިޒް ފާއިދާ ނަގަން ބަޔަކު އަވަސްވެ ގަންނާތީއެވެ. ހަގީގަތުގައި ކައިވެނި ޕޭޖު ދެމުން އަންނަނީ ވަރަށް ރަނގަޅު ޚިދުމަތެކެވެ. ނަމަވެސް ބައިވެރި އަކު ބޭނުން ވެ އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރަން ބޭނުން ވާ ފަރާތް ތަކަށް ރަނގަޅު ޕޭޖަކީ ކޮބައިކަން ފާހަގަ ކުރަން އުނދގޫތަކަކާއި ކުރިމަތި ވުން ގާތެވެ. އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ގޮތް ނޭނގޭ ޕޭޖުތަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާށެވެ. ބައިވެރިއަކު ހޯދައި ދިނުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި، އިތުބާރު ހިފޭ ސައްހަ ޕޭޖަކީ ކައިވެނި ޕޭޖެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.