ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަށް ތާއީދެއް ނުކުރަން، ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދަވާ: ރައީސް

  • ރައީސް ވިދާޅުވީ، ޕާސަނަލީ ގަބޫލުކުރައްވަނީ މިހާރު މި އޮތް ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ކަމުގަ
  • ތާއީދުކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ ސީދާ ވޯޓަކުން ހޮވޭ ރައީސަކާއެކު، ސަރުކާރަކަށް ހިންގުމުގެ ބާރު އޮތުމަށް
  • ބަރުލަމާނީ ގެންނަން ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި

ޓައިވާންގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނަށް ޗައިނާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު

އަމިއްލަ ވެރިކަމެއް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޓައިވާންގެ މިނިވަން ކަމަށް ސަޕޯޓް ކުރާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޓައިވާންގެ 7 އޮފިޝަލަކު 'ބްލެކްލިސްޓް' ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާއިން މި…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް