މީހުން އާބާދުވާ މިންވަރަށް ބަލާފައި ހުޅުމާލޭގައި ސްކޫލްތައް މަދު: ނައިބްރައީސް

މީހުން އާބާދުވާ މިންވަރަށް ބަލާފައި ހުޅުމާލޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ސްކޫލްތައް ބިނާކުރެވިފައި ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ، ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް