ޖާބިރު މިހުރީ 2023 ގެ އަޒުމުގައި

  • ޖާބިރު ދެކިލައްވަނީ އަދިވެސް ޑިމޮކްރަސީ މުޅިން ކަށަވަރު ނުވާ ކަމަަށް
  • ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ޖަލަށް ލުމަކީ ޖާބިރުގެ ކަންބޮޑުވުމެއް
  • ކުރިމަތިލައްވާނީ ކޯލިޝަނަކާއި ނުލައި

"ބިދޭސީންނަށް ދޭ ހުއްދައިގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ނުކުރުވާ"

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ބިދޭސީން ލައްވާ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި…

"ބިދޭސީންނަށް ދޭ ހުއްދައިގެ ބޭރުން މަސައްކަތް ނުކުރުވާ"

ދިވެހި ފަންނާނުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ބިދޭސީން ލައްވާ ޤަވައިދާ ޚިލާފަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އަންގައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް