ލަންދޫ މާބަދިގެ ސައިޓް މިއުޒިއަމްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރަން ހަވާލުކޮށްފި

ނ.ލަންދޫ މާބަދިގެ ސަރަޙައްދު ސައިޓް މިއުޒިއަމްއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ފޭސް 1 ގެ މަސައްކަތް ގެދޮރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއަދު…

މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ޔޫއެސްއެއިޑްގެ އޭޝިއާ ބިއުރޯގެ އިސްވެރިއަކާ ބައްދަލުކުރައްވައި

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބުދުﷲ ޝާހިދު އެމެރިކާގެ އެޖެންސީ ފޯރ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ޔޫއެސްއެއިޑްގެ ބިއުރޯ ފޯރ އޭޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަންޖަލީ ކައުރް އާއި…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް