އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން :ފުލުހުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އާންމުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް…

އާންމުންގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން :ފުލުހުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަށް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އާންމުންނަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންގެންދާ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް

ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންނަށް ސީފެއަރާ އައިޑެންޓިޓީ ދޫކުރަން ފަށައިފި

ބޯޓު ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ސީފެއަރާސް އައިޑެންޓީޓީ ޑޮކިއުމެންޓް ނުވަތަ އެސްއައިޑީ މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ދޫކުރަން ފަށައިފިއެވެ. އިމިގްރޭޝަނުން މިއަދު ބުނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ލޭބާ އޯގަނައިޒޭޝަން…