މަސައްކަތްކުރަނީ ހެޔޮ ހާލުގައި ރާއްޖެ ދިއުމަށް: ނަޝީދު

  • ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތައް އަންނަނީ ފަސޭހަވަމުން
  • ރައީސް ނަޝީދު ހުންނެވީ އަދިވެސް ފަރުވާއަށް ޖަރުމަނުގައި
  • ޖަރުމަނުގައި ހުންނަވާވެސް ގިނަ ސަރޖަރީތަކެއް ހެއްދެވި

ލަކުނުތައް ފޮރުވުމަށް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައެއް ނުގެންްނެވި!

މެއި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ދެވުނު ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި ޒަހަމްތަކުގެ ލަކުނުތައް ފޮޮރުވާ އޮޕަރޭޝަން ކުރައްވަން ރައީސް ނަޝީދު ބޭނުންފުޅުވެވަޑައިނުގެންނެވިކަމަށް ބޭބެފުޅު ޑރ.…

ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: ފުލުހުން

ރަހީނުކޮށް، މަރާލުމަށްފަހު ފޮއްޓަކަށްލާ އެއްލާލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖޭގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމްތަައް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ. ތަހުޤީޤަށް ޕޯސްޓްމޯޓަމް ރާއްޖޭގައި…

ކުއްޖާގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމް ދަނީ ހަމަޖައްސަމުން: ފުލުހުން

ރަހީނުކޮށް، މަރާލުމަށްފަހު ފޮއްޓަކަށްލާ އެއްލާލައިފައި އޮއްވާ ފެނުނު ކުއްޖޭގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުމުގެ އިންތިޒާމްތަައް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފި…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް