މުވައްޒަފުން ހިންގީ ނާތަހުޒީބު އަމަލެއް ކަަމަށް ބުނެ ސިޓީ ކައުންސިލުން މާފަށް އެދިއްޖެ!

  • އެ ކުންޏަކީ ރައްޔިތުން މަގުމައްޗަށް ނެރުމުން ވެމްކޯއިން ނުނަގާ ހުރި ކުނި
  • ދޮރުމައްޗަށް ކުނި އެޅީ މުވައްޒަފުންގެ މިސްކޮމިއުނިކޭޝަންއެއްގެ ސަބަބުން
  • މަގުމަތީގައި ހުންނަ ކުނި ނެގުމަކީ ވެމްކޯގެ ޒިންމާއެއް
  • މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ދަނީ މަޝްވަރާކުރަމުން

އެންޓަނާ ރިޕްލޭސްކުރަން ލޭންޑް ޔޫޒް ޕްލޭނަކަށް ވާނީ އެދިފައި: އުރީދޫ

އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އުރީދޫއިން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބަހައްޓާފައިވާ އެންޓަނާތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވާ ކަމުގެ ޝަކުވާތައް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި، އެކަން ހައްލުކުރުމަށް…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސާފު ފައިދާ އަށް 5 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ ސާފު ފައިދާ 2020 ވަނަ އަހަރު 5 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ. އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން މިކަން ހާމަކޮށްފަވަނީ އެކުންފުނީގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ އާންމު ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށްފަހު…