ރައީސް ދެއްވީ މިލަންދޫގައި އެއާޕޯޓެއް އަޅުއްވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން

ށ. މިލަންދޫއަށް އެއާޕޯޓެއް އަޅައިދެއްވާނެކަމުގެ 100 ޕަސްންޓް ޔަގީންކަން ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްވައިފި އެވެ. ރައީސް މުއިއްޒު މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅަކީ ރައީސްކަމަށް…

ކަނޑިތީމަށް ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކޮށްދޭނަން: ރައީސް

ކަނޑިތީމަށް މި ސަރުކާރުން ވައުދުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކޮށްދެއްވާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު ކަނޑިތީމު ރައްޔިތުންނާ…

ދިވެހިންގެ ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް