ފައިސާގައި ޖެހިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެއް ނުވާނެ: ރިފްއަތް

މިވީހާތަނަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ފައިސާގައި ޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވައްދާފައިވާ ބަންޑާރަނައިބުގެ އިތުބާރު…

މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިމަޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވަރޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށް ނިމިއްޖެ

ގްރޭޓާމާލެ ސަރަހައްދުގެ އިމަޖެންސީ ބެކަޕް ޕަވަރޕްލާންޓްގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ބާ އިންޖީނުގޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ މި ބެކަޕް…

ފައިސާގައި ޖެހިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައެއް ނުވާނެ: ރިފްއަތް

މިވީހާތަނަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި ފައިސާގައި ޖެހި ރައްޔިތުންނަށް ހިޔާނާތްތެރިވެފައި ނުވާނެ ކަމަށް ބަންޑާރަނައިބު އަލްއުސްތާޒު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

އެންމެ ފަސް

ނިއުސްމޭކާސް