ދައުލަތުން ނަޝީދާ، މައުތަސިމަށް ގެކޮޅު ހަމަޖައްސަނީ

  • އައު ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައިގެެންނަމަވެސް އެކަން ކުރުމަށް އެންގެވި
  • ދެ ބާރުގެ ވެރިންގެ ސަލާމަތީކަންކަން ވަރުގަދަކުރުމަށް އެންގެވި
  • އެގޮތަށް އެންގެވީ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް