ބޮމުގެ އިންޒާރުދިން މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މުލިއާގެ ކައިރިން ދަމުން އަތުގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ އިންޒާރުދިނުމާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް