މަހްލޫފްގެ މައްސަލަ ފުރިހަމަކުރުމަށް އޭސީސީއަށް އަންގައިފި

  • މައްސަލަ އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައެއް ނުވޭ
  • ޕީޖީ އޮފީހުން އެންގީ މައްސަލައިގެ ބައެއް ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށް
  • އޭގެއިތުރަށް ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައްވެސް މަދު، އެ ލިޔުންތައްވެސް ހުށަހަޅަން އެންގި

އެމްޑީޕީން 241 ކޮމެޓީ އަދި ފުލުހުންނާއި ބައްދަލުކުރަނީ

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދެވުނު ހަމަލާގެ ތަހުޤީޤަށް ފާރަވެރިވުމަށް ވެރިކަންކުރާ އެމްޑީޕީން އެެކުލަވާލި "މޭ ހައެއް" ކޮމެޓީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކުގެ ކޮމެޓީ…

މާލީ މަސައްކަތު މީހުންނަށް އިމްތިހާނެއް ލާޒިމްކޮށްފި

މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިންގެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށާއި، މާލިއްޔަތާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ފަރާތެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް އިމްތިހާނެއް ހެދަންޖެހޭގޮތަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން…

ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ނިއުސްމޭކާސް