ޚަބަރު
ނިއުޕޯޓް އަތުލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި
ނިއު ޕޯޓް ބްރިިޖް ވިއު ޕްލެޓްފޯމް -- ފޮޓޯ: ދި އެޑިޝަން

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ވިއުއިންގ ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިންގި ނިއުޕޯޓް އައުޓްލެެޓް ކުރީގެ ސަރުކާރުން ހުސްކުރީ ރަނގަޅަށްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައިވާގޮތަށް ސްޓްރާޑާއިން ބިމުގެ ކުލި ދައްކާފައިނުވާތީ، އެ ބިމުގެ ކުއްޔަށްވާ 1.1 މިލިއަން ހޯދުމަށް އޭރުގެ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ފުރަތަމަ ސްޓްރާޑާއާ ދެކޮޅަށް ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ސިވިލް ކޯޓުންނާއި، ހައި ކޯޓުންވެސް ހުކުމްކުރީ މިނިސްޓްރީން އެދުނު ގޮތަށް 1.1 މިލިއަން ދައްކަންޖެހޭކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އިއްވި ހުކުމްގައި ބުނީ މައްސަލައިގެ އަސްލަކީ ސްޓްރާޑާއާ މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ސްޓްރާޑާއިން ކުލި ދައްކާފައިނުވުމުން މިނިސްޓްރީން ދައުވާކުރި މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުލި ދައްކާފައިނުވާކަން ސްޓްރާޑާއިންވެސް އެއްބަސްވާކަމަށް ހުކުމްގައިވެއެވެ.

އެ މައްސަލަ އެގޮތަށް ވަނިކޮށް، އޭގެ ފަހުން މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ މައްސަލައެއް ހިމަނަން އިސްތިއުނާފް މަރުހަލާގައި މަސައްކަތްކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، މައްސަލައިގެ އަސްލު ބަދަލުނުވާކަމަށް ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމްގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހައި ކޯޓުން އިއްވާފައިވާ ހުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ހާލަތެއް ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން އިއްވި ހުކުމްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މައްސަލަ ބެއްލެވި ބެންޗުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އައިޝަތު ޝުޒޫން އެވެ. އަދި ދެންތ ތިއްބެވި ދެ ފަނޑިޔާރުންނަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ރަޝީދު ހުސެއިންނާއި، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު އިބްރާހިމް އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top