ޚަބަރު
މިއަދު މިހާތަނަށް ވައްކަމުގެ ދެ މައްސަލައެއް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ: ފުލުހުން
ޝަހީދު ހުސައިން އާދަމް ބިލްޑިންގް- ފޮޓޯ: ދަ ޕްރެސް

މިއަދު މާލޭގައި ވައްކަމުގެ ދެ މައްސަލައެއް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ނޯތް ހާބާ، ބޭރު ތޮށީގައި އަޅާފައި އޮތް އަމާޒު ބޯޓުން 10 ފުޅި ގޭސް (ލުއި ފުޅި) ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމުގެ މައްސަލައެއް އެ މުއައްސަަސާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރަށްވެސް، އަބަދަށްފެހި މަގުގައި ހުރި ނިއު ލައިން ފިހާރައިން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ މިއަދު 07:45 އެހާކަށްހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި ހަމަ އެމަގުގައި ހުރި ބޭސް ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް މިއަދު 08:30 އެހާކަށްހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން އަދި އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ މި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު އެންމެ ގިނައިން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރެވެމުންދަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލަތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން، ފުލުހުން އާންމުކުރި ކުއާޓާލީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރު 1203 ވައްކަމުގެ މައްސަލަ އެމުއައްސަސާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

 

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top