ޚަބަރު
މިއަދު މާލޭގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް، ދިވެއްސަކާއި ބިދޭސީއަކަށް އެކިވަރުގެ އަނިޔާ

މިއަދު މާލޭގައި ދެ އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި، ދިވެހި ފިރިހެނެއްްގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭގެ ތެރެއިން އެއް ހާދިސާ ހިނގީ މިއަދު ހެނދުނު 11:50 ގައި ކަމަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި ފިރިހެންމީހާ ޕިކަޕަކަށް ލައިގެންގޮސް އައިޖީއެމްއެޗަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށާއި ފަރުވާއަށްފަހު އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތުދީފައި ވެއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ހަވީރީ ހިނގުން، ފުންހިޔާ ބިލްޑިން ކައިިރިން ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހިގެން ކަމަަށެވެ. މި ހާދިސާގައި އަނިޔާވި މީހާގެ ބޯ ފަޅައިގެންގޮސް ފައިގެ ކަށިމަތި މަށައިގެންދިޔަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުންނަށް މާލެއިން ރިޕޯޓްކުރި ފުރަތަމަ އެކްސިޑެންޓް ހިނގަން މެދުވެރިވީ ކޮއިމަލާ ހިނގުން، އަމީނީމަގު ގުޅުނު ކަންމަތިން 2 ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓްވެގެން ނެވެ. 08:57 އެހާކަށްހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ބިދޭސީ މީހެއްގެ ވާތުފަޔަށް އަނިޔާވެފައި ވެއެވެ.

ފުލުހުން މިހާރު ދަނީ މި ދެ އެކްސިޑެންޓްވެސް ތަހުގީގު ކުރަމުން ނެެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top