ޚަބަރު
އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ބިޔަ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި

މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލް ކުރާ ޖުމުލަ 3 މެގަވޮޓްގެ ނިޒާމުތައް ގަތުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޖޭވީ ވިޒްޑަމް ނެގޯއާ އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު އެވެ. އެންވާރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ މިނިސްޓަރު ތޯރިގު އިބްރާހިމް އެވެ. ޖޭވީ ވިޒްޑަމް ނެގޯގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރު ވަންގް ޓާއޯއެވެ.

މަގޭ ސޯލާ މަޝްރޫއަކީ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގައުމަށް ބޭނުންވާ 33 އިންސައްތަ ކަރަންޓަކީ އިއާދަކުރުވަނި ހަކަތައިގެ ނިޒާމުތަކުން އުފައްދާ ކަރަންޓުކަމުގައި ހެދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދުފުޅުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މި މަޝްރޫ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އޭސިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުން ވަނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދީފަ އެވެ.

މަގޭ ސޯލާ ޕްރޮގްރާމުގެ އަމާޒަކީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި 10 މެގަވޮޓްގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމް ތަކެއް ރާއްޖޭގެ ރައްރަށުގައި ގާއިމުކުރުމެވެ.

މިއަދު ސޮއި ކުރެވުނު  އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަނެވޭ މި 3 މެގަވޮޓްތެރޭގައި ހިމެނެނީ 3 ކިލޯވޮޓުގެ 375 ނިޒާމާއި އަދި 5 ކިލޯވޮޓުގެ 375 ނިޒާމެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ 750 ގޭބިސީއަށް ސޯލާ ޕީވީ ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި 65 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. އެއީ ޤައުމަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓުގެ ގާތްގަނޑަކަށް %5 އެވެ.

3
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top