ޚަބަރު
ކުރިން 6 ބުރިއަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ވިލިމާލޭގައި މިހާރު 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

މީގެ ކުރިން 6 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭ ވިލިމާލޭގައި 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓްކުރި މާލޭ ޕްލޭނިން ގަވާއިދުގެ ހަތް ވަނަ އިސްލާހުގައި މި ހުއްދަ ދޭން ނިންމާފައި ވާއިރު އެ އިސްލާހުގައިވާ ގޮތުން ދިިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައި ގޯތިތަކާއި އެ ނޫން ތަންތަން ވެސް 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ އެވެ.

ވިލިމާލޭގައި 30.48 މީޓަރުގެ އުސްމިނުގައި ނުވަތަ 100 ފޫޓުގައި އިމާރާތް ކުރަން ވަނީ ހުއްދަ ދީފަ އެވެ. އެއީ 10 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ އެވްރެޖު އުސްމިނެވެ. އެއިސްލާހުގައި އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި ފިޔަވައި އެހެން ބޭނުމަށް ހަދާ އިމާރާތްތައް ހެދޭނެ އެންމެ އުސްމިނަކީ 10 ބުރި ކަމަށެވެ.

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅާއި އެއްގޮތަށް ވިލިމާލޭގައި ވަނީ 10 ބުރިއަށް އިމާރާތް ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިދެއްވާފަ އެވެ.

ވިލިމާލޭގެ މަގުތައް ހެދުމަށާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ އިތުރުން ވިލިމާލޭގައި 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއި ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓު އަޕްގްރޭޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ވަނީ ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ.

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top