ޚަބަރު
އިތުރު 10 ކުއްޖެއްގެ ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް މިއަހަރު ހެދޭނެ: ހެލްތް މިނިސްޓަރު
ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލް- ފޮޓޯ: ޖަޒީރާ ނިއުސް

ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ފަރުވާ ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި އިތުރު 10 ކުއްޖަކު މިއަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު ހާމަކުރައްވައިފި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަލީލް މިކަން ހާމަކުރެއްވީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ތެލަސީމިއާ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެވެެ.

މި ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ހަލީލް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ބޯން މެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް ތެލަސީމިއާ 5 ޕޭޝަންޓުން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން ދެ ކުއްޖަކު ފަރުވާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ދެ ކުދިންގެ ހާލު ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވާ މިނިސްޓަރު ވަނީ އެ ކުދިން ގެއަށް ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

3 ކުއްޖެއްގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ކަންތައްތައް ވަރަށް ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ކުރިއަށްދާނެ ވާހަކަވެސް މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން. ހެލްތް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ހަލީލު

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ހަލީލު ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ބޯންމެރޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހަދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ފުރަތަމަ 5 ކުދިން އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ބާކީ 5 ކުދިން އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރުވާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ހަލީލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މި މަސައްކަތަށް ހާއްސަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވަ އެވެ. އަދި ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ ފަރުވާގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ރައީސް މުއިއްޒު އިރުޝާދާއި ލަފާފުޅު އަބަދުވެސް ދެއްވަވާކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top