ޚަބަރު
މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: ޝަހީމް

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަަދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ސަރުކާރެއްގައިވިޔަސް އަތޮޅު ތެރޭގެ ހުރިހާ މިސްކިތްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށް އެކަށޭނެ ބަޖެޓެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް ދަތި ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބަޖެތް ތަންދޭ ވަރަކުން ސަރުކާރުން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވަނީ ރާއްޖޭގައި 700 އަށްވުރެ ގިނަ މިސްކިތް ހުރި ކަމަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފަ އެވެ.

“އެހެންވީމަ، (އެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް) ކުރެވޭ މިންވަރަކުން ކުރުމަށް އެބަ މަސައްކަތް ކުރެވޭ. އެންމެ މުހިންމު ކަންތަކަށް މުހިންމުކަން ދީގެން އެބަދޭ. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އަޅުގަނޑުމެން މާލެއާއި އަތޮޅު ތެރޭގައި މި ގާއިމުކުރާ ވަގުފު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ތެެރެއިން މި ދާއިރާގައި ހުރި މާލީ ދަތިކަމަސް ވަރަށް ބޮޑު ހައްލެއް އިންޝާ ﷲ އަންނާނެ”

މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަކީ މި ސަރުކާރުން އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވާ ކަމެކެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމުގައި ހުންނެވިއިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފަ އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވިފަހުން ވެސް މިސްކިތްތަކުގެ އާބާތުރަ ފިލުވުމަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ހާމަކުރެއްވި އެވެ. އެއާއެކު، މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރެއްގެ ކުރީކޮޅުގައި 19 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ވަރަށް ބޮޑު ހަރަދެއް ކަމަށެވެ.

 

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top