ޚަބަރު
ދާރުއްސަލާމް އިސްލާމިކް ކޮންޕްލެކްސްގެ ބިންގާ މިއަހަރު އަޅާނެ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު- ފޮޓޯ: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކުރާ އެންމެ ބޮޑު ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށްވާ “ދާރުއްސަލާމް އިސްލާމިކް ކޮންޕްލެކްސް” އިމާރާތުގެ ބިންގާ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އަޅުއްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތާއި ބެހޭ ގޮތުން މިއަދު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހޯލުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ އެންމެ ބޮޑު ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭގައި ފެށިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މި ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އިމާރާތް ކުރާ “ދާރުއްސަލާމް އިސްލާމިކް ކޮންޕްލެކްސް” އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ 20،000 އަކަފޫޓުގެ ބިން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓަކީ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު އޮފީސް ކޮންޕްލެކްސްއެއް. އެތަނުގެ ތެރޭގައި އޮފީސްގެ ޖާގައާ ހޯލާ މިހެން ގޮސް އެކި ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށް ކުރެވޭނެ.

ދާރުއްސަލާމް އިސްލާމިކް ކޮންޕްލެކްސް އެޅުމަށް 205 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުވާއިރު، އެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބީއެލްއެލް އިސްލާމިކް މެދުވެރިކޮށް ލޯނެއް ހަމަޖެހޭތޯ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއިއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރު ޝަހީމް ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގައިވެސް ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓަށް ސަރުކާރުން ބިމެއް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، މާލޭގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގައިވެސް ވަގުފް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ގާއިމްކުރުމަށް އެ ރަށްތަކާއި ސިޓީތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

2
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top