ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލާގައި ހަތް ފުލުހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގައި ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

މިއަދު ފުލުހުން ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސައް ލިބުނު މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން މ.އުޖާލާގެ ބަލާފާސްކުރިއިރު އެ ގެއަށް އައި 36 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް ފިރިހެނެއް ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ.

އަދި އެގޭގައި ދިރިއުޅޭ 28 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ވަނީ އޭނާ ހުރި ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރުން ބޭރަށް ފުއްމާލައިގެން ފިލަން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށް ފުލުހުން އޭނާގެ ފަހަތުން ދުވެފައިގޮސް މަގުމަތިން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށެވެ. 

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަންގައި މ.އުޖާލާގެއިން ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 461 ގްރާމްގެ މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ބެލެވޭ ތަކެތި އަތުލައިގެންފައިކަމަށެވެ.

އަދި މި އޮޕަރޭޝަން ހިންގުމުގެ ތެރޭގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބަންގްލަދޭޝް މީހާ ގައިގަ ތަޅާ އަނިޔާކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުވެފައިވާތީ، އެފަދަ އަމަލުތަކަކީ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް' އަދި 'ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް' އާއި ހިލާފު އަމަލުތަކެއްކަމުން، ހާދިސާ ހިނގި ރޭ ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ވަނީ އެކަން ތަހުގީގުކުރުމަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓޭންޑާޑްސް ކޮމާންޑަށް އަންގަވާފަ ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ބަޔާނުގައި ބުނީ އެ ތަހުގީގާ ގުޅިގެން ހަތް މުވައްޒަފަކު މިހާރުވަނީ ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބަޔާނުގައި ބުނީ  ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ވަނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އާއި ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންގައި ވެސް މި މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން އެދި ދަންނަވާފަ ކަމަށެވެ. 

މި މައްސަލައިގައި ޖިނާއީ ތަހުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ހާއްސަ ޓީމެއް އެކުލަވާލައި އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.