ޚަބަރު
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރާނަން: ހީނާ

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ރާއްޖެއިން ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހީނާ މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ކެބިނެޓްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ނެެވެ.

ނޫސްވެރިޔަކު ވަނީ އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓު ބޭން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑަކީ ކޮބާކަމާމެދު ސުވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި ހީނާ ވިދާޅުވީ އާ މަޖިލިސް ހުވާ ކުރުމުން މި މައްސަލައިގައި އަމަލު ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ދިރާސާ ކޮށް ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ނަގަން ޖެހުނު ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހީނާ ވަނީ ދާދި ފަހުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަލީ ހައިދަރު އދ. ގެ މަޖިލީހުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަށް ތައުރީފުކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ރާއްޖެއިން އަޅަން ޖެހޭ ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅަން ތައްޔާރަށް ތިބި ކަމަށްވެސް ހީނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

“ފަލަސްތީނަކީ ހަގީގަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަރަށް ގާތް އަހުންނާއި އުހްތުން ތިބި ގައުމެއް.”

ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަކީ އަބަދުވެސް ރާއްޖެއިން ނަގާފައިވާ ސްޓޭންޑެއް ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގައި މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުވާން މި ސަރުކާރުން އެދޭ ކަމަށް ހީނާ ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

މި މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ހީނާ ވަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދާއި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. ހައިދަރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ފަލަސްތީނާއި އެއްކޮޅަށް ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ އެކަމުގެ ހެއްކެއް ކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top