ޚަބަރު
ރައީސްގެ މެސެޖު: ކުށެއް ކުރެވުމުން ބަދުނާމު ކުރުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ

މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ސަބަބުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ، އެ މީހަކު ފަލީހަތްކޮށް ހެދުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިހެން ވިދާޅުވީ މިއަދު އެކްސްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ މީހަކަށް ކުށެއް ކުރެވުމުން އެކަމުގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގާ ވީޑިޔޯކޮށް އާންމުންގެ ތެރޭގައި ފަލީހަތް ކުރުމަކީ އަހުލާގީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ބަލާއިރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ކުށެއް ކުރާ މީހަކާ މެދު އަމަލު ކުރަންވާ ގޮތް ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީހަކަށް ކުރެވޭ ކުށެއްގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ނަގާ، އެއްވެސް މަގުސަދެއްގައި ވީޑިޔޯކޮށް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފަލީހަތްކޮށް ހެދުމަކީ، އަހުލާގީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީގޮތުން ބަލާއިރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ކޮށްގެންވާނޭ ކަންކަމެއްނޫން! ކުށެއް ކޮށްފި މީހަކާއިމެދު ކަންކުރާނޭ ގޮތް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވޭ.

ކުށް ކުރާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މުއައްސަސާތަކާއި ގާނޫނީ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދީނީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އޮންނަ ރިވެތި މިންގަނޑުތައް ދޫކޮށް ގާނޫނުގެ ވެރިކަން އަމިއްލަ އަތްމައްޗަށް ނެގުމަކީ މުޖްތަމައުން ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރާ ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހު ނައްތާލުމަށްވެސް އެޅޭ ހުރަހަކަށްނޫނީ ނުވާކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ރައީސްގެ މެސެޖު ނިންމަވާލައްވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަކީ އޯގާތެރި، ކުލުނުވެރި އަދި ޒިންމާދާރު މުޖުތަމައެއް ބިނާ ކުރުމުގައި ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށްވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމުންނެވެ.

11
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top