ޚަބަރު
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ޓްރޭޑްމާކް ބިލާއި ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ޔުނައިޑެޓް ސްޓޭޓްސް ޕޭޓަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްމާކް އޮފީސް (ޔޫއެސްޕީޓީއޯ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް ގުޅިގެން ޓްރޭޑްމާކާއި ބެހޭ ސެމިނާ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި އެވެ.

މާދަމާގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ސެމިނާ ބާއްވަނީ ޔުނައިޑެޓް ސްޓޭޓްސް ޕޭޓަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްމާރކް އޮފީސް (ޔޫ.އެސް.ޕީ.ޓީ.އޯ) އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސް ގުޅިގެނެވެ. އެގޮތުން މި ސެމިނާގައި ޓްރޭޑްމާކުގެ ހައްގުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމުގެއިތުރުން މިހާރު އެކުލަވާލައި މަޖްލީހަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޓްރޭޑްމާކާއި ބެހޭ ބިލާމެދު ކަމުގެ މާހިރުންނާއެކު ހިޔާލު ބަދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

މި ސެމިނާގައި ޓްރޭޑްމާކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަމާއި، ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސް ހިނގާ ގޮތާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ސެމިނާގެ ބައިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ވިޔަފާރިތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ފިކުރީ މުދަލުގެ ނަފާ ލިބޭނެ ގޮތް ހޯދައިދީ، ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަށް ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަށް އިތުބާރު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ފިކުރީ މުދާ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮޕީރައިޓާއި އެއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމަށް މިހާރު ވަނީ މަޖްލީހަށް ފޮނުވިފައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ތެރޭގައި ޓްރޭޑްމާކާއި ބެހޭ ބިލް މަޖްލީހަށް ފޮނުވުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ.

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނިގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދަނީ ޕޭޓަންޓާއި ބެހޭ ބިލަކާއި، ޖޯގްރަފިކަލް އިންޑިކޭޝަންސް އާއި ބެހޭ ބިލެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން ނެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަދަބީ އަދި ފަންނީ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ރޯޔަލްޓީ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ކަލެކްޓިވް މެނޭޖްމަންޓް އޯގަނައިޒޭޝަންއެއް އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

0
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top