ރިޕޯޓް
ސިޔާސީ ފިތުނަ، އާއިލީ ޑްރާމާ

ދާދިފަހުން ރާއްޖެގައި ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ފަހު ގައުމުގެ ސިޔާސީ މަސްރަހުގެ ތެރޭގައި ތޫފާނެއް އުފެދެމުން ދާއިރު، އެއީ ހަމައެކަނި ނަތީޖާއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްގެ މައްޗަށް ކުރީގެ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މުސްތަގުބަލަށް މީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

މަހްލޫފް ވަނީ މަހްލޫފްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ ނަސީމް (ނަޒޫ) އާ ދެކޮޅަށް ނަޒޫގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ ފައިސަލް އެންޓި ކެމްޕޭނެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ޓިކެޓުގައި މަޖިލިސް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލެއްވި ނަޒޫ ވާދަކުރެއްވީ ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާގެ ގޮނޑިއަށެވެ. ގާތް ވާދަވެރިކަމެއް ކުރި ނަމަވެސް، ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕަލްސް ނޭޝަނަލް ކޮންގްރެސް (ޕީއެންސީ)ގެ އިބްރާހިމް ހުސެއިން އަތުން 48 ވޯޓުގެ ހަނި ތަފާތަކުން ބަލިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ. މި ގެއްލުމަކީ، މަހުލޫފް ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި، ނަޒޫގެ ބޭބެ ފައިސަލްއަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އަމަލުތަކެއްގެ ސީދާ ނަތީޖާ އެވެ.

ފައިސަލްއާ ދެކޮޅަށް މަހުލޫފް ކުރި ތުހުމަތުތައް އިންތިހާބުގެ ބޭރަށްވެސް މިވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މި ކަމުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ މައްސަލައެއްވެސް ވާކަމަށް މަހުލޫފް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. މިއީ މީގެ ކުރިން ފެންމަތިވެފައި ނުވާ އާއިލީ މައްސަލަ އެކެވެ. އަދި މި މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަން ގެއްލުމުގައިވެސް އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްގެ އަތެއް ވާކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވަނީ ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް ފެށިގެން އައީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ރަނިން މޭޓަކަށް މުހައްމަދު އަސްލަމް ހަމަޖެއްސުމުން ކަމަށްވެސް މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މިހާ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ މީހަކަށް މަހުލޫފް ކުރައްވާފައިވީ ނަމަވެސް މިއިން އެއްވެސް ކަމެއްގެ ތަފްސީލެއް ހާމަކުރައްވާފައެއް ނުވެ އެވެ. އެގޮތުން ފައިސަލް މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ އާއިލީ މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަހުލޫފް އިތުރު އެއްޗެއް ވިދާލުވެފައި ނުވާއިރު އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރުމަށް ފައިސަލްކޮށްފައިވާ ކަމެއްގެ ހެއްކެއްވެސް ދެއްކިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މަހުލޫފް ވަނީ އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ޓީމާއި އެނާގެ ފަރާތުން މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފަ އެވެ. އަދި އެންޓި ކެމްޕޭން ކުރި މައްސަލަ އެމްޑީޕީއަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށްވެސް ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ. މަހުލޫފް ވިދާޅުވީ އިންތިހާބުން ބަލިވިކަން ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށާއި ބަލިވީ އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުން ކަންތައްތަކެއް ވުމުންކަމަށެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް ފައިސަލް ނަސީމް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެއްވެސް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ވިދާޅުވެފައި ނެތް ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އޮންލައިން މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތުދެއްވާފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން ‘އަދަދު’ ނޫހަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ‘ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އޭނާ ކުރެއްވީ ހަމައެކަނި ކެމްޕެއިން ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް ކުރެއްވީ އެމްޑީޕީން އެދުނު ގޮތަށް’ ކަމަށެވެ. އަދި ‘ރެއާ ދުވާލު މަސައްކަތްކުރެއްވީ އެމްޑީޕީއަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކޮށްދޭން’ ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންޓި ކެމްޕޭންގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން ފައިސަލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގެ އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓަކަށް އެންޓި ކެމްޕޭންކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ‘ވޯޓަކީ ވެސް ސިއްރު އެއްޗެއް، އެހެން ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުގެ ވޯޓު އަޅުގަނޑު ދިނީ ވެސް އޭނާ (ނަޒޫ) އަށް’ ކަމަށް ފައިސަލް ‘އަދަދު’ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

މަހުލޫފްގެ މި ތުހުމަތުތަކަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގައި އާއިލީ ގުޅުންތައް އޮތްގޮތް ދައްކުވައިދޭ ވަރަށް ބޮޑު މިސާލެކެވެ. ގިނަ ފަހަރަށް އާއިލާ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ހިޔާލު ތަފާތުވުންތަކުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ޖެހިފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. ކޮންމެއަކަސް ސިޔާސީ ގޮތުން މިހާރު މި ކުރިއަށްދާ އާއިލީ ޑްރާމާގައި ދެން ވާނެ ގޮތެއް ބަލަން ރައްޔިތުން ތިބީ ކެތްމަދުވެފަ އެވެ.

78
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top