ޚަބަރު
ބޭރުގެ މީހުންނަށް މިހާރު އެނގޭނެ ދިވެހިން ބޭނުންވާގޮތް: ރައީސް
މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން. -- ފޮޓޯ: ދައުރު

ބޭރުގެ މީހުންނަށް ދިވެހިން ބޭނުންވާގޮތް މިހާރު ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ރައީސް މުއިއްޒު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ހިންގާ ޕީއެންސީއަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ރޭ އާޓިފިޝަލް ބީޗުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ނެވެ.

މި ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ ދިވެހިން ބޭނުންވާގޮތް މަޖިލީސް އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާއިން ހާމަވި ކަމަށެވެ. އަދި އެތެރޭގައި ތިބި ވަކި އެޖެންޑާއެއް ގެންގުޅުނު މީހުންނަށްވެސް މިހާރު އެކަން ސާފުވާނެ ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދިވެހިން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންގެ ކަންކަން ދިވެހިން އަމިއްލައަށް ކުރުމަށްކަން މިއަދު އެންމެންނަށްވެސް ހާމަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެ އެވެ.

މި ގައުމަކީ ހުރިހާ ދިވެހިންގެ ގައުމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ވަނީ ހުރިހާ އެންމެން އެކުވެރިކަމާއެކު އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން އެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެދޭކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އުފާވެރިކަން ލިބޭނެކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ކުރިފުޅުމަތީގަ ހުރިހާ ރައްޔިތުންވެސް ހަމަހަމަ ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. މިއީ ރައީސް މުއިއްޒު އަބަދުވެސް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ ވާހަކަފުޅެކެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތް ވިޔަސް އެ މީހަކީ މުހިންމު ރައްޔިތެއް ކަމަށެވެ.

ސިޔާސީ ވިސްނުން ހުރި ގޮތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އެމަނިކުފާނުގެ ހިތުގައި ވަނީ ލޯތްބާއި ގަދަރުކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ. އެހެންކަމުން އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުންނާ މެންބަރުންވެސް ގައުމުގެ ތަރައްގީ ކުރުމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދައުވަތު ދެއްވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

1
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top