މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގެ ތެރޭގައި ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް،(ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް) އަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 31 މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޓައިޒޭޝަން ބޯޑް(ޕީ.ސީ.ބީ)އިން ބުނެފައިވަނީ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލްއަށް ލިބުނު 31 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ 5.21 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ތިލަފުށްޓާއި ގުޅީފަޅުގެ ބިން ކުއްޔަށް ދީގެން ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލްއަށް ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި 31 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު އިރު، އޭގެ ތެރެއިން 23 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ތިލަފުށީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން އެކުންފުންޏަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއެވެ. އަދި ބާކީ 7.3 މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ގުޅީފަޅުން އެ ކުންފުންޏަށް ލިބުނު އާމްދަނީއެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ތިލަފުށިން ޖީ.އެމް.އައި.ޒެޑް.އެލް ލިބުނު އާމްދަނީ 7.29 އިންސައްތަ އިތުރުވި ނަމަވެސް ގުޅީފަޅުން ލިބުނު އާމްދަނީ ހުރީ އެއްހަމައެއްގައެވެ.

އަދި އެޕާޓުމެންޓް ކުއްޔަށް ދީގެން ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު، 16.4 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިދިޔަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ސާފު ފައިދާވެސް ވަނީ 11 އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.

ގްރޭޓަރ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑަކީ ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތެވެ. އެކުންފުނިން ދަނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތައް ބަދަލުކޮށް، ކުންފުނީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.