''ސަން ރައިޒް'' ގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފައްދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި، ''ސަން ރައިޒް''ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އީސީން ދީފައިވަނީ، މ. މުލަކު ވިއު ސައީދާ ރަޝާދަށެވެ.

ސައީދާއަކީ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންއަށް ތާއިދުކުރައްވާ، ރައީސް ޔާމީންގެ ޖަލްސާތައް އަދި އެއްވުންތަކުގައި ވާހަކަދައްކައި ހެދި މީހެކެވެ.

ޕާޓީ ހަދަން ހުއްދަ ދިނުމުން، ހުއްދަ ދިން ފަރާތުން ދެން ޖެހޭނީ 3000 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަ ކުރާށެވެ. ސޮއި ހަމަ ކުރުމުން، ޕާޓީގެ ފުރަތަމަ އާންމު ޖަލްސާ ބާއްވަން ފުރުސަތު ދެވޭނެ އެވެ. އެ ޖަލްސާގައި ނިންމާ ކަންތައްތައް އީސީއަށް ހުށަހެޅުމުން، މައްސަލައެއް ދިމާ ނުވާ ނަމަ އީސީއިން ޕާޓީ ރެޖިސްޓްރީކޮށްދޭނެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.