ދީން
“ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، ހައްލުކުރާނީ އަމިއްލައަށް”

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެކަން ހައްލުކުރަން ޖެހޭނީ އެދެމަފިރިން އަމިއްލައަށް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފި އެވެ.

“ވަރި” މި މައުޟޫއުއަށް އަލިއަޅުވާލަމުން މިއަދުގެ ހުތުބާގައި ވަނީ އާއިލީ ގުޅުންތައް ހީނަރުވެގެންދާ އެންމެހާ ކަމަކުން ދުރުހެލިވުމަށް މާތް ރަސްކަލާނގެ އަންގަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި ދެމަފިިރިންގެ މެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަންތައް އަމިއްލައަށް ހައްލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަމުގެ މަޝްވަރާ ކުރަން ޖެހޭނީ އިތުބާރު ހިފޭ ފަރާތަކާއި ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަކީ އާއިލާތަކުގައި ފިތުނައިގެ އަލިފާން ރޯކުރާ ބައެއްކަމުން، އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ސަމާލުވުމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މިއަދުގެ ހުކުރު ހުތުބާގައި ވަނީ ކައިވެންޏަކީ އަޅުތަކުންނަށް ދެއްވި ނިއުމަތެއް ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް އާއިލާއަށް ހައްލުނުވެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެންމެ ފަހު ހައްލަކީ ވަރިކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވަރީގެ އިންޒާރު ދިނުމަކީ އެކަމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން އެދެވޭ ޒިންމާދާރު އަމަލެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ.

ފިރިހެނަކު އަންހެނަކާއި ކައިވެނި ކުރާނީ އޭނާގެ ހިތުގައި އެެއަންހެނެއް ދެކެ އޮންނަ ކުލުނެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ލޯބިވާތީ ކަމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ބުނެފައި ވެއެވެ.

އެއާއެކު، ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްވެސް ކައިވެނީގެ އަގްދަށާއި އެކަކު އަނެކަކުގެ ހައްގުތަކަށް ރައްކާތެރިވުމަށް ހުކުރު ހުތުބާގައި ގޮވާލާފައި ވެއެވެ.

 

8
ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Menu
Search
Back to top