ޖަޒީރާއިން ރާއްޖެ

ޑިޕްރެޝަނުން އަމިއްލައަށް ސަލާމަތްވެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް

ޑިޕްރެޝަނައަކީ މިހާރުގެ މުޖްތަމައުގައި ވަރަށް އާންމުކަމަކަށްވާއިރު މި ނަފްސާނީ ބައްޔަކީ އެކި މީހުން ތަފާތު ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ތަހައްމަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމެކެވެ. ޑިޕްރެޝަންގައި ތިބޭ މީހުން ގިނަފަހަރަށް މަޑުމަޑުން ހުރިހާ ކަމަކަށް ޝައުގުވެރިކަން ގެއްލި ދިރިއުޅުމުގައި ކުރާ ހުރިހާ ކަންކަމަކީ މާނައެއް ނެތް ކަމެއްކަމަށް ހީވެގެން ދިއުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.…

ރައީސްގެ ދައުވަތަށް އިލްހާމް އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ސްޕެޝަލް އެންވޯއީ އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އިލްހާމް އަހުމަދު އެމްޑީޕީއާއި ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ. ރައީސް ދެއްވި ދައުވަތާއެކު އިލްހާމް…

ތިން ބިލިއަނުގެ ލޯނެއް ނަގަން އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު މަޝްވަރާ ނުކުރަން: އަމީރު

3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނެއް ހޯދަން ދިވެހި ސަރުކާރުން އިންޑިއާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުންދަނީ ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއްކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.…

ހަބަރުތައް