"ރައީސް ސޯލިހަކީ ރައްޔިތުންގެ އިޙްސާސްތައް އަޑުއައްސަވާ، ޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ޙާލަތު ފަހުމްވާ ވެރިއެއް. ދިފާޢީ އަމާޒު ހިފަންވީ މިސްރާބު ދެނެވަޑައިގަންނަވާ ލީޑަރެއް."
ތަފްސީލު: https://jazeera.mv/138201/