ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގައި ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް ހެކިބަސް ދެއްވަމުން ޒިޔަތު ވަނީ އާރަށުގެ އިކުއިޒިޝަން ކޯސްޓަކީ 5 މިލިޔަން ޑޮލަރުކަމަށް ވިދާޅުވެފަ. އަދި އަގުކުޑަކުރުމަށް ޔާމީން އެންގެވިކަމަށް އަދީބު ވިދާޅުވުމުން، ދެމިލިޔަން ޑޮލަރަށް ކުޑަކުރިކަމަށް.
ތަފްސީލު: https://jazeera.mv/137411/