ރަށްތައް ދޫކުރުމުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ނުފޫޒު އޮތްތޯ ދައުލަތުން ސުވާލުކުރުމުން އަދީބު ވިދާޅުވީ ރަށްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް. އަދި 2012 އާއި 2013 ވަނަ އަހަރުވެސް ރައީސް ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވާ ކަންކަން ނުކުރާ ފަރާތްތައް މަގާމުތަކުން ވަކިކުރުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަން އަދީބު ފާހަގަކުރެއްވި.
ތަފްސީލު: https://jazeera.mv/137427/