ނުކުތާ

މި ސީރީޒް އަކީ ހަފްތާގައި ފާހަގަކުރެވުނު ބޮޑު ސުރުހީއެއްގެ ތަފްސީލާއި، ސިޔާސީ މަންޒަރު ފެންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭގޮތް ގެނެސްދިނުމަށް "ޖަޒީރާ" އިން ކުރިއަށްގެންދާ ސީރީޒް އެކެވެ.