އުމްނާ އިސްމާޢިލް
އުމުރުން 18 އަހަރުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުތް، އުމްނާ އިސްމާއިލްއަކީ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކިޔުންތެރިންގެ އިތުބާރު ހޯދި، ޒުވާން ނޫސްވެރިޔެކެވެ. އުމްނާގެ ހާއްސަ ދާއިރާ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އެވެ. އޭގެއިތުރުން އިޖުތިމާއީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް އުމްނާގެ ގަލަން ހިންގަ އެވެ.

Posts navigation