ޢަލީ ސަމާހު
2013 ވަނަ އަހަރު ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނިކުތް އަލީ ސަމާހްއަކީ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާން ނޫސްވެރިޔެކެވެ. ސިޔާސީ އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަބަރުތަކަށް ހާއްސަނަމަވެސް ސަމާހްއަކީ އެހެނިހެން ކޮންމެ ދާއިރާއެއްގެ ހަބަރުތައްވެސް ލިޔާ ކުޅަދާނަ ނޫސްވެރިޔެކެވެ.

Posts navigation