ސާއިފް ޝިޔާދު
ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ސާއިފް ތައާރަފްވެގެންދިޔައީ 2017 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޓީވީއާއެކުއެވެ. ސާއިފްއަކީ ހުރިހާ ދާއިރާއްގެ ޚަބަރުތައް ވެސް ކަވަރު ކުރާ ނޫސްވެރިޔަކަށް ވިޔަސް ކުޅިވަރު އަދި ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދެއެވެ.

Posts navigation