ދާނިޝް މުޙައްމަދު ނިޡާމް
ދާނިޝް ނިޒާމަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާނުން ނޫސްވެރިޔެކެވެ. ޓީވީ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ކަވަރޭޖްތަށް ގެނެސްދިނުމުގައި ދާނިޝް ދެއްކި ހުށިޔާރުކަމާއި، މޮޅު ހުނަރުވެގެންދިޔައީ ދާއިރާގައި އިތުބާރުކުރާ ނަމަކަށް ވެގެންދިޔަ އެއް ސަބަބަށެވެ.

Posts navigation