މުޙައްމަދު އަފްޒަލް
އަފްޒަލްއަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައު މޫނެއް ކަމުގައި ވިނަމަވެސް ޝައުގުވެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރު ގެނެސްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުޅަދާނަ ޒުވާން ނޫސްވެރިޔެކެވެ. ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތަކަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބަހައްޓައެވެ.

    Posts navigation