އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް ފޮނުވަން 43 މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވިއެވެ. ނުފެންނަ ކަމަށް 2 މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވިއެވެ.

މިއަދުގެ މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްއާއި ފީ ނެގުމާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުގެ މަސައްކަތެވެ.

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދަތުރުކުރާ ކްލާހަށް ބިނާކޮށް ފީ ނަގަނީ