އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މާދަން ނުވަތަ އަނެއް ދުވަހު ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށޭތޯ ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މާލޭ ސަރައްދުގެ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށިނަމަވެސް، ނަމާދު ކުރެވެނީ ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައިގެން ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ހުކުރުގެ ކުރިން ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރަން ފެށަނީ