ކޮވިޑާއެކު ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުގެ ވައްޓަފާޅިއަށްވެސް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނުވި އެވެ. އޭގެތެރެއިން އެއް ބަދަލަކީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް، ކަސްރަތު ކުރަން ނިކުންނަ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވުމެވެ. ކަރފިއުގައި ލިބޭ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައިވެސް އެތަކެއް ބަޔަކު ކަސްރަތުކުރުމަށް ނިކުމެ އެވެ.