ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ނަގާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ނަގާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު ސަރުކާރުން ފަސްކޮށްދީފައިވާއިރު ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ އިސްވެރިންޏާއި މެދު މަޝްވަރާކުރައްވަމުން އަންނަކަމަށް ރައިސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަދާކުރުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ނިންމަވާފައިވާ ނިންމުމަކީ ދަރިވަރުންނަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު ލުޔެއްކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އިބްރާހިމް ހަސަން ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނުން މަތީ ތައުލިމް ހާސިލް ކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރަމުން އަންނަ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮންނަނީ ތައުޅިމް ހާސިލް ކޮށްނިމޭތާ 10 މަސްދުވަސް ފަހުންނެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.