އއ. ހިމަންދޫ ކަރަންޓު ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. މިކަން އިއުލާން ކޮށްފައިވަނީ މި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާ ސްޓެލްކޯ އިންނެވެ.

ސްޓެލްކޯ އިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކަރަންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު، ހިމަންދޫއަށް ދެމުންގެންދާ ކަރަންޓުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދާނެއެވެ.

މިއާއެކު، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކަރަންޓު ލިބުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލަމުންގެންދާ ހިމަންދޫ ރައްޔިތުންނަށް އެތައް ފަސޭހައެއް ލިބިގެންދާނޭ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.