ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލުގެ ޑިރެކްޓަރ އޮފް ޕްރިޒަން މުހައްމަދު ޝާހީން އަލީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ.

ޝާހީން ސަސްޕެންޑް ކުރިކަން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިން ކަށަވަރުކޮށްދިން ނަމަވެސް، އެކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލުތަކެއް ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޝާހީން އަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ޕީއެސްއައިޕީ ބަޖެޓުން އައްސޭރި ޖަލުގައި ހިންގާ ބައެއް ޕްރޮޖެކްޓްކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ހުއްދަ ނުހޯދައި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސް ފައިދާތަކެއް ހޯދުމުގެ ތުހުމަތެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.