ތިލަފުށީ ބޭރުން މިއަދު މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެއެވެ. 

ފުލުހުން ބުނި ގޮތުގައި މިއަދު ހެނދުނު 8:36 އެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބުމުން އެ ސަރަހައްދުގައި ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. 

ނަމަވެސް އެ މައްސަލައާ ގުޅޭ އެހެން އިތުރު ތަފްސީލެއް އަދި ހަމާއެއް ނުކުރެއެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *