"ވަން ޓު ވަން" މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ޖަޒީރާއިން ގެނެސްދޭ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް ތިލަވެފައި ނުވާ އެކި އެކި ވާހަކަތައްވެސް އެނގިގެންދާނެއެވެ. މި ހަފްތާގެ އެޕިސޯޑު މި ހާއްސަކޮށްލަނީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އަދި މިހާރުގެ ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަލީމް (ދޮންބިލެއް) އަށެވެ.