ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރެވިފައި ވާކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ފެނިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ވައިރަސްއަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު އެކަހެރި ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި މިރޭވެސް ވިލިވަރުގެ 30 ކޮޓަރީގެ ފެސިލިޓީއަށް މީހުން ވައްދަން ޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެތަން ތައްޔާރަށް އޮތްކަމަށް ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަލީ ވަހީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮތީ ވައިޓް އެލާޓްގައި ކަމަށާއި ޕެނިކް ވާންޖެހޭ ހާލަތެއް އަދި ރާއްޖޭގައިނެތް ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.