ފެބުރުއަރީ 15 ވަނަ ދުވަހު ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް އަރަން އޮންނަ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގެ މަންޒަރުދުށް ފަރާތެއް ހުރިތޯ ބަލަން ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިމަހު 15 ވަނަ ދުވަހު 10:20 އެހައިކަންހާއިރު، ހައިވޭއިން ހުޅުމާލެއަށް އަރަން އޮންނަ ހިސާބުގައި ތެޔޮ ބައުޒަރަކާ ސައިކަލެއް ޖެހި ހިނގި އެކސިޑެންޓުގެ މަަންޒަރު ދުށް ފަރާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންގެ ޓްރެފިކް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަންބަރު 9660183 އަށް ގުޅައި އެކަން ހިއްސާކުރުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.