ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކުއްލި ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުން މިބައްދަލުވުން ފަށާފައިވަނީ މިރޭ މިރޭ 20:30 ހުގައި މ.ކުނޫޒުގައެވެ. މި ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާގެ ތެރޭގައި އެލްސީއީ އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ 2020 ގެ ކަންކަމާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހިމެނުމާއި " އެހެނިހެން" ކަންކަން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދާއިރު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ރައީސް އަދި ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓަރގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލީ ވަހީދުގެ އޯޑިއޯ ތަކެއް ވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ލީކުވެފައެވެ. މީގެން އޯޑިއޯ އެއްގައި މިނިސްޓަރ އަލީވަހީދު ޖޭޕީގެ ލީޑަރުގެ އަނބިކަނބަލުންނާ ބެހޭގޮތުން ވަރަށް ދަށުދަރަޖައިގެ ވާހަކަތަކެއް ދެއްކިކަމުގެ މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތި ވެފައެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ )

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published. Required fields are marked *