ފޮޓޯ

ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގެ އަނދާ ހުލިވެ އެތައް ގެއްލުމެއް

ތ. ވޭމަންޑޫ، 24 ފެބްރުއަރީ 2021 -- ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭ ގައި މިއަދު މެންދުުރު އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް އިންޖީނުގެ ވަނީ އަނދާފައެވެ. މި ހާދިސާގައި ތިން އިންޖީނުވެސް ވަނީ މުޅިން އަނދާފައެވެ. އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވި ސަބަބެއް ނޭނގޭއިރު، މުޅި ރަށުން ވަނީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ކެނޑިފަ އެވެ. އެ ރަށަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެނަކައިން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ލިބުނު ގެއްލުންތައް -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ރަށު އަންހެނުން ވަނީ ބަރޮލުގައި ފެން އުފުލާފައި -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

ތ. ވޭމަންޑޫ އިންޖީނުގޭގައި ހިނގި އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ -- ފޮޓޯ: މުހައްމަދު އަރުޝަދު

2
1
0
0
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.

0 %