"ވަން ޓު ވަން" މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ޖަޒީރާއިން އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް ތިލަވެފައި ނުވާ އެކި އެކި ވާހަކަތައްވެސް އެނގިގެންދާނެއެވެ. ދެވަނަ އެޕިސޯޑު މި ހާއްސަކޮށްލަނީ ކުރީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ރީކޯ މޫސާ މަނިކު އަށެވެ.