"ވަން ޓު ވަން" މި ޕްރޮގްރާމަކީ އެކި ދާއިރާ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވާހަކަތައް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި ޖަޒީރާއިން އަލަށް ތައްޔާރުކުރާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މި ޕްރޮގްރާމްގައި މީގެ ކުރިން މީޑިއާތަކަށް ތިލަވެފައި ނުވާ އެކި އެކި ވާހަކަތައްވެސް އެނގިގެންދާނެއެވެ. ފުރަތަމަ އެޕިސޯޑު މި ހާއްސަކޮށްލަނީ ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފްއަށެވެ.