ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މަލީހު ޖަމާލުގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވެއްދުމުން އެ ހުށައެޅުމަށް އޭނާ ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

މަލީހުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕީޖީން ފާސްކުރީ މިދިޔަ އަހަރެވެ. އަދި މަޖިލީހަށް މި މައްސަލަ ވެއްދީ މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ހުށައެޅުނު މައްސަލައަކީ ސަރުކާރަށް ދެ އަހަރު ވެގެންދިޔައިރު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަން ޖެހޭ އެއްވެސް ގަވައިދެއް ނުހެދުމާއި ޓެލެކޮމް ސިނާއަތު ފުރިހަމައަށް ރެގިއުލޭޓްކޮށް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ގަވައިދުތައް ނުހަދާ އޮތް މައްސަލައެވެ.

މި ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދުދެއްވައި ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި މަލީހު ވަނީ މިނިސްޓްރީން ހަދަން ޖެހޭ 9 ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލާ، އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފަޔަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުގެ ފޮޓޯ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. މި ލިޔެކިއުންތަކުގައި ވާގޮތުން މި ގަވާއިދުތައް ހަދާ، އޭޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގައެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އަސާސެއް ނެތް ކަމެއްގެ އިލްޒާމު އަޅުވާ، އަދަބު ދޭން އުޅުމަކީ ދުސްތޫރާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރައްވަން ޖެހޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މަލީހު ވަނީ ގާނޫނަށް ވުރެ މަތީގައި ބަޔަކު އުޅެނީތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފައެވެ.

މަލީހު މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ވާހަކަތައް އަނެއްކާވެސް ދެކެވެން ފެށީ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކާއި އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމާއި ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ މަޖިލީހަށް ގަރާރެއް ހުށައަޅާ ބަހުސް ކުރަން ފެށުމުންނެވެ. މި ގަރާރަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ގިނަ މެމްބަރުން ވަނީ މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.