ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

13 ގައުމަކަށް 8 ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރަން ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައީސް ފޮނުއްވި ސިޓީގައި ވަނީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް 8 ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމާމެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު، ނިންމާ ގޮތެއް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ނަންތައް:

  1. ޖަރުމަނުވިލާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަހުމަދު ލަތީފް، ޔޫކްރެއިންއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  2. އިންޑިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ޑރ. ހުސެއިން ނިޔާޒް، ރިޕްބަލިކް އޮފް އަޒަރްބައިޖާނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  3. ސްރީލަންކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އުމަރު އަބްދުއް ރައްޒާގު، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް ސައުތް އެފްރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  4. ސައުދީ އަރައްބިއްޔާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ޚަލީލް، ސްޓޭޓް އޮފް ފަލަސްތީނަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  5. ތައިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު މުހައްމަދު ޖިނާހު، ކިންގްޑަމް އޮފް ކެމްބޯޑިއާ, ސޯޝިއަލިސްޓް ރިޕަބްލިކް އޮފް ވިއެޓްނާމް އަދި ލާއޯ ޕީޕަލްސް ޑިމޮކްރަޓިކް ރިޕަބްލިކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  6. ޖެނީވާގައި ހުންނަ އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ މަރުކަޒުތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އާސިމް އަހްމަދު, އިޓަލީ، ޓަރކީ އަދި ރިޕަބްލިކް އޮފް އޮސްޓްރިއާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  7. އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އައިމިނަތު ޝަބީނާ، ރިޕަބްލިކް އޮފް އިޖިޕްޓަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
  8. ސިންގަޕޫރަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިބްރާހިމް ޝަހީބް، ނިއުޒިލެންޑަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅައި ނޮން-ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް
0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.