ވައްޓަފާޅިފޮޓޯ

ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ރަޔާންގެ ލެންސުން އޭދަފުށީ ހަވީރެއް

ބ. އަތޮޅުގެ ވެރިކަން ކުރާ ރަށް ކަމަށްވާ ބ. އޭދަފުށީގެ މި ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކުން އޭދަފުށީގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންގެ ސާދާ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން ދައްކުވައިދެއެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ފިނި ބުރު ޖަހަން ދުއްވާލަން ނުކުމެ އުޅޭ ދެބަފައިންނާއ، ކާފަ މާމާއާއެކު ފިންޏަށް ހިނގާލަން ނުކުމެ އުޅޭ ކުދިންގެ މޫނުމަތިން ފެންނަ ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ކުލަވަރުތައް އިބްރާހިމް ނަޒީހް ނުވަތަ ރަޔާން ފޮޓޯސްގެ މި ފޮޓޯތަކުން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުލަކޮށްދެއެވެ.

ހައްވައްތަގެ މަދުފަޅާލުން -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

އުނދޯލި ހެއްލާލުމުން ކޮއްކޮމެން ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

މުހައިމިނު ދޮއްޓާއިއެކު -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

ކާފަގެ އަތުގައި ހިފާލައިގެން ހިނގާލަން ދިޔުން އެއި ކޮއްކޮމެންގެ ނަސީބު -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

އިންޓަރހައުސް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފެށުން -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

ކޮއްކޮމެން ދެހަން ފުއްޕާ -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

އުފަލާއެކު ބައިސްކަލު ދުއްވާލުން -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

ބިދޭސީންގެ ހަމައެކަނި ޗުއްޓީ ދުވަސް -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

ހުސެންބެގެ ކިއްސަރު ވަޑާން -- ފޮޓޯ: ރަޔާން | ބ. އޭދަފުށި

2
0
1
3
0

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.

0 %