ފުލުހުން މަސްތުވާތަކެތީގެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް މ.ލޮނުމިދިލި ގޭގައި ހިންގަމުން އެބަދެއެވެ.

މިކަން ފުލުހުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް މި އޮޕަރޭޝަނާއި ބެހޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

މ.ލޮނުމިދިލިގެ އަކީ  މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކުރާކަމަށް ނަން މަޝްޙޫރުވެފައިވާ ގެއެކެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެެގެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.