ކުޑަކުއްޖަކު ބަލިވެ އިން މައްސަލައިގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ ބޮޑެތި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަލަން އެދެފައިވާ ކަމުގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއިން ބުނެފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވީ، މި ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއަތްތައް ވަގުތުން ފުރިހަމަކޮށް، ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބޮޑެތި މީހުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް، ތަހުޤީޤީ އިދާރާއަށް ރަސްމީކޮށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.