ސަލަފް ޖަމާޢަތަކީ ނިރުބަވެރިކަމަށް ހިތްވަރުދޭ ޖަމާޢަތެއްކަމަށާއި، އެޖަމާޢަތާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތްތަކާއި ކޮމެޓީން ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ސަލަފް ޖަމާޢަތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަމުގައި ކަމަށާއި، އެ ޖަމައާތް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދިނުމަށް ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި، އެކި އެކި ބޭފުޅުން ެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުން އެދެމުން ދިޔަ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، އެއިރު ޖަމިއްޔާ ހަދަން ހުއްދަ ނުދިން ނަމަ ސިއްރުން އެމީހުންގެ މަސައްކަތް ފެށީސް ކަމަށެވެ. 

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.