ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުން އޮތީ މިއަދު މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި، ކައުންސިލަރުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތަކާބެހޭ ގޮތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ ވެލިދޫގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ކައުސިލަރުން ބޭނުންވާކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބަނދަރު ބޭނުންކުރުމުގައި ހުރިދަތިތަކާއި ރަށުން ގޯތި ދޫކުރުމާއި، ކުނިކޮށްޓާގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި، ބިންހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދުގެ ފަސްގަނޑު ލެވެލްކުރުމާ އަދި މި ނޫންވެސް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން ހުރި ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ތައުލީމީދާއިރާއާ ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ރަށުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް މުހިންމު ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލަރުން މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ވެލިދޫ ކައުންސިލަރުން ފާހަގަ ކުރެއްވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކާބެހޭ އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލަރުންނާ ޙިއްޞާކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލަރުން ފާހަގަކުރެއްވި ގިނަ ކަންކަމަކީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ޙައްލުލިބިގެންދާނެ ކަންތައްތައްކަން އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެއިތުރުން ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރެއްވި މައްސަލަތައް ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކުރައްވައިގެން މަސައްކަތްޕުޅު ކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

0
0
0
0
0

މިލިޔުމާއި ގުޅޭ

ކޮމެންޓް

Your email address will not be published.